BCC-SUOMI RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimenä on BCC-Suomi ry ja sen kotipaikka on Lahti.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää raamatullista kristillisyyttä ja noudattaa sitä Raamatun tulkintaa, jonka Johan O. Smith toi esille Norjassa 1900-luvun alussa. Kyseistä Raamatun tulkintaa edustaa maailmanlaajuisesti norjalainen Brunstad Christian Church (BCC) niminen uskonyhteisö.

Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, levittää hengellistä kirjallisuutta, järjestää monipuolista harrastustoimintaa lapsille ja nuorille sekä muilla samankaltaisilla tavoilla pyrkii edistämään raamatullista kristillisyyttä. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota jäsenilleen hyvät ja turvalliset olosuhteet, jotka tukevat heidän henkilökohtaista kehitystään yhdistyksen jäseninä ja myös laajemmin osana yhteiskuntaa. Kansainvälisen BCC-keskusjärjestön (BCC-Forbundet, norjalainen yhteisötunnus NO 828 408 712) järjestämä toiminta ja sen tuottama sisältö ovat olennainen osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistys osallistuu BCC-keskusjärjestön toiminnan järjestämiseen ja rahoittamiseen.

3 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sellainen yli 15-vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen arvot sekä toiminnan tarkoituksen, ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä heti, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista, vahingoittaa sen mainetta tai ilmaisee selvästi, ettei hän hyväksy yhdistyksen tarkoitusta ja uskonnäkemystä, taikka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.

Erottamista koskevassa päätöksessä on mainittava erottamisen syy.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

4 Jäsenmaksu

Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri ikäluokissa. Ikäluokista päättää yhdistyksen vuosikokous.

5 Yhdistyksen tulorahoitus

Yhdistys rahoittaa toimintansa pääasiassa yhdistyksen jäsenten tai muiden tahojen antamilla lahjoituksilla ja talkootyöpanoksilla. Kaikki yhdistykselle lahjoitettuna luovutettu varallisuus ja työpanokset ovat lopullisesti yhdistyksen omaisuutta eikä niitä voida peruuttaa ilman erityistä oikeusperustetta.

6 Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy heidät valinnutta yhdistyksen kokousta seuraavan sääntömääräisen vuosikokouksen päättyessä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdestä (1) viiteen (5) jäsentä.

7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen.

8 Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimella välitetyn viestin kautta.

11 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus ja tarvittaessa jäsenmaksujen suuruuteen vaikuttavat ikäryhmät.
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.
10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 Muut ehdot

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä sekä muita yhdistystoimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita.